Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Est Gest Jud Tl 24

Descripción: EST GEST JUD TL 24

   EMBED


Share

Transcript

QHED ;1 Jigjhptis ah drjcnvi  buanjnd` y ah aijuehgtdjnúg  buanjnd` hg rh`djnúg jig `d `hlns`djnúg vnlhgth hg edthrnd ah drjcnvis buanjnd`hs. Oireds ah rhensnúg ah aijuehgtdjnúg buanjnd` y rh`djnighs aijuehgtd`hs. Guhvds thjgi`ilåds hg `is drjcnvis buanjnd`hs ah lhstnúg. @ds bugtds ah hxpurli ah `d aijuehgtdjnúg buanjnd` [HOH[HGJNDZ @[email protected]_DZ @hy Irlägnjd ?/4>38, ah 4 ah bu`ni, ah` Viahr Buanjnd`, juyd ò`tned eianonjdjnúg sh cd priaujnai pir @hy Irlägnjd 4:/;648, ah 8 ah ijtukrh, ah eianonjdjnúg ah `d @hy ah Hgbunjndenhgti Jrnengd` pdrd h` oirtd`hjnenhgti ah `ds ldrdgtåds prijhsd`hs y `d rhlu`djnúg ah `ds ehanads ah ngvhstnldjnúg thjgi`úlnjd [hd` Ahjrhti >:>>, ah 4: ah anjnhekrh, ah Vrithjjnúg ah Adtis ah Jdräjthr Vhrsigd`, juyd ò`tned eianonjdjnúg sh cd priaujnai pir `d @hy ;/;644, ah 1 ah edrzi, ah Hjigieåd Zisthgnk`h @hy :>/;648, ah 4 ah ijtukrh, ah` Vrijhanenhgti Daengnstrdtnvi Jieòg ah `ds Daengnstrdjnighs Vòk`njds [email protected][DOÅD Irnlhg ah `is aijuehgtis hg`dzdais2 Dlhgjnd Hstdtd` ah` Ki`htåg Ionjnd` ah` Hstdai. Givnhekrh ;64< IKBHQN_IZ  Dpr hga hgahr hr h` ji jigjh gjhpt ptii ah dr drjc jcnvi nvi bua njn d` y ah ai aijue juehgt hgt djn úg  buanjnd`  buanj nd` Jigijhr `ds oireds ah rhensnúg ah aijuehgtdjnúg buanjnd` y rh`djnighs aijuehgtd`hs Zdkhr júei cdg ngo`unai `ds guhvds thjgi`ilåds hg `is drjcnvis  buanjnd`hs  buanj nd`hs ah lhstnúg lh stnúg Hstuandr júei ougjnigdg `ds bugtds ah hxpurli ah `d aijuehgtdjnúg buanjnd` Drjcnvi y Aijuehgtdjnúg Buanjnd` 4. JIGJHVQIZ AH D[JCN_I [email protected] ^ AH AIJXEHGQDJ AIJXEHGQDJNÚG NÚG [email protected] HG [[email protected]ÚG JIG @D @[email protected]ÚG _NLHGQH HG EDQH[ND AH D[JCN_IZ [email protected] 4.4 Ngtriaujjnúg Jig jdräjthr lhghrd` sh anspigh h` drtåju`i 183 ah `d @IVB quh `is @htrdais ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd shräg rhspigsdk`hs ah` Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg, hg h` quh, ah jigoirenada jig `d giredtnvd hstdk`hjnad d` hohjti, sh jigshrvdräg y justiandräg dquh``is dutis y hxphanhgths juyd trdentdjnúg gi hstî ongd`nzdad, sd`vi h` tnhepi hg quh hstuvnhrhg hg piahr ah` buhz i ah` edlnstrdai pighgth u itris edlnstrdais ngthlrdgths ah` trnkugd`. Vir rhd` ahjrhti sh hstdk`hjhräg `ds gireds rhlu`dairds ah `d irahgdjnúg y drjcnvi ah dutis y hxphanhgths quh gi hstuvnhshg phganhgths ah djtudjnúg d`lugd, dså jiei ah` hxpurli ah `is drjcnvis buanjnd`hs. Jig jdräjthr lhghrd` sh prijhahrä d `d ahstrujjnúg ah dutis y hxphanhgths buanjnd`hs trdgsjurrnais shns dôis ahsah `d onrehzd ah `d rhsi`ujnúg quh ah edghrd ahongntnvd pusi tîrengi d` prijhanenhgti quh ani `uldr d `d oiredjnúg ah dquî``is. Zh hxjhptòdg ah `i dgthrnir dquî``is oiredais pdrd `d ngstrujjnúg ah jdusds phgd`hs shlunads pir ah`nti, dså jiei `is supuhstis quh rhl`dehgtdrndehgth puanhshg shr jigthep`dais, hsphjnd`ehgth hg dthgjnúg d` vd`ir ju`turd`, sijnd` i cnstúrnji ah `i drjcnvdai. Vrhvndehgth, h` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd jigjhahrä duanhgjnd pir ug tnhepi gi ngohrnir d qungjh aåds d `ds pdrths quh hstuvnhrig phrsigdads pdrd quh ngthrhshg, hg su jdsi, h` ahsl`ish ah dquh``is aijuehgtis irnlngd`hs quh cuknhshg dpirtdai i hbhrjnthg `is ahrhjcis quh hstd @hy `hs rhjigijh hg `is drtåju`is ;:1 y ;:8 (ahrhjcis ah ngoiredjnúg sikrh h` hstdai ah `ds djtudjnighs buanjnd`hs y djjhsi d `is `nkris, drjcnvis y rhlnstris buanjnd`hs). Jirrhspigah d` Engnsthrni ah Bustnjnd `d ahthrengdjnúg ah `is `nkris ah rhlnstri quh cdg ah hxnstnr hg `is buzldais y trnkugd`hs y hstdk`hjhr `ds gireds rhlu`dairds ah `d ``hvdgzd ah `is enseis ehandgth `is rhl`dehgtis ipirtugis. Qieh gitd H` drt. 1? ah `d Jigstntujnúg hspdôi`d hstdk`hjh quh `is piahrhs pòk`njis ldrdgtnzdräg `d jigshrvdjnúg y prieivhräg h` hgrnquhjnenhgti ah` pdtrneigni cnstúrnji, ju`turd` y drtåstnji ah `is puhk`is ah Hspdôd y ah `is knhghs quh `i ngthlrdg, jud`qunhrd quh shd su rîlnehg buråanji y su tntu`drnada. @d `hy phgd` sdgjnigdrä `is dthgtdais jigtrd hsth pdtrneigni. Nepirtdgth H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd shrä rhspigsd k`h ah `d ``hvdgzd ah `is `nkris ah rhlnstri d trdvîs ah `ds dp`njdjnighs ngoireätnjds jirrhspiganhgths y, hg su ahohjti, edgud`ehgth, nepdrtnhgai `ds ipirtugds ngstrujjnighs d` phrsigd` ah î` ahphganhgth. Jigshjuhgjnd ah` dpdrtdai ;² ah` drtåju`i 183 ah `d @IVB, ouh `d puk`njdjnúg ah` [hd` Ahjrhti >:::, ah ;< ah givnhekrh, pir h` quh sh dpruhkd h` [hl`dehgti ah `is Drjcnvis Buanjnd`hs En`ntdrhs). K. Irldgnzdjnúg y ougjnigdenhgti ougjnigdenhgti ah `is drjcnvis buanjnd`hs d. J`dshs ah drjcnvis Hxnstnräg trhs j`dshs ah drjcnvis2 d) Drjcnvis Buanjnd`hs Buanjnd`hs ah Lhstnúg. Lhstnúg.  k) Drjcnvis Buanjnd`hs Qhrrntirnd`hs. j) Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd`. D[JCN_IZ [email protected] Drjcnvis Buanjnd`hs ah Lhstnúg Drjcnvis Buanjnd`hs Qhrrntirnd`hs Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd` k. @is Drjcnvis Buanjnd`hs ah Lhstnúg Hg `ds ionjngds buanjnd`hs i ugnadahs dgä`ilds hxnstnrä ug Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg hg h` quh sh j`dsnonjdräg y justiandräg `is aijuehgtis buanjnd`hs jirrhspiganhgths d jdad prijhsi i djtudjnúg buanjnd` quh sh hgjuhgtrh hg trdentdjnúg, hg aigah phredghjhräg enhgtrds jigstntuydg dsugtis susjhptnk`hs ah rhsi`ujnúg buanjnd` i ah threngdjnúg ah `d hbhjujnúg ngnjndad. Dsnensei, pdrd ugd ehbir lhstnúg y thgnhgai hg juhgtd `ds jnrjugstdgjnds jigjurrhgths hg jdad jdsi, piarä hgjiehgadrsh d ug Zhrvnjni Jieòg quh dtnhgad `is Drjcnvis Buanjnd`hs ah Lhstnúg ah anohrhgths sd`ds i shjjnighs ah ugi i eäs trnkugd`hs, i ah vdrnis buzldais. Qrdgsjurrnais 8 dôis ahsah `d ngjidjnúg ah `is prijhanenhgtis i hxphanhgths lukhrgdtnvis, dquh``is dsugtis quh gi hstuvnhrhg phganhgths ah djtudjnúg prijhsd` d`lugd, tdgti hg odsh ahj`drdtnvd jiei ah hbhjujnúg, piaräg shr rhentnais pdrd su jigshrvdjnúg y justiand d` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` quh `h jirrhspigad, sng phrbunjni ah `i anspuhsti hg h` drtåju`i 48 (pdrd `d rhensnúg ah rh`djnighs aijuehgtd`hs). Hxjhpjnigd`ehgth, h` p`dzi dgthrnir piarä shr rhaujnai judgai h` hspdjni anspignk`h djigshbdrd quh h` phråiai ah phredghgjnd hg h` Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg ouhrd ehgir. hantirnd`    }         jhp ;8< Vrijhanenhgtis Vrijhanenhg tis Buanjnd`hs. D) Gireds Jieughs d tiais `is Vrijhanenhgtis Jnvn`hs. Qhed ;1 Dthgjnúg H` drt. ? ah` [.A. >:= d juyi thgir2 ‐4. @is @htrdais ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd rhspigahräg ah` ahpúsnti ah `is  knhghs y ikbhtis dohjtis d `is hxphanhgths buanjnd`hs, dså jiei ah` ah `ds pnhzds ah jigvnjjnúg hg `ds jdusds phgd`hs, hg `is `ijd`hs anspuhstis d td` ong. Qiai h``i, sng phrbunjni ah `ds hxjhpjnighs quh puhadg hstdk`hjhrsh rhl`dehgtdrndehgth hg judgti d` ahstngi quh ahkd adrsh d îstis hg supuhstis hsphjnd`hs. ;. @is @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjndrhspigahräg ah` ahknai ahpúsnti hg `ds ngstntujnighs quh sh ahthrenghg ah judgtds jdgtnadahs y vd`irhs, jigsnlgdjnighs y ondgzds sh priauzjdg, snlunhgai `ds ngstrujjnighs quh d` hohjti sh anjthg―. @is prijhanenhgtis jig shgthgjnd onreh i jud`qunhr itrd rhsi`ujnúg quh pigld ong d îstis piaräg shr rhentnais pdrd su jigshrvdjnúg y justiand d` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` trdgsjurrnai 4 dôi ahsah `d onrehzd ah `d rhsi`ujnúg, sd`vi quh ahkd prijhahrsh jigoireh d `i anspuhsti pdrd `d rhensnúg ah rh`djnighs aijuehgtd`hs. @d ahjnsnúg ah rhentnr `is aijuehgtis dgthrnirhs jirrhspigahrä d` rhspigsdk`h ah` Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg aigah sh cd``dshg `is aijuehgtis buanjnd`hs. • Irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnú jigshrvdjnúg g ah`  Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg Ah jigoirenada jig `i anspuhsti hg `is drtåju`is 183 y 18> ah `d @IVB, jirrhspigahrä d` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah  Bustnjnd `d irahgdjnúg, irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnúg jigshrvdjnúg ah `is aijuehgtis, pdrd `i jud` jigtdrä jig `d dsnsthgjnd y dshsirdenhgti ah` phrsigd` tîjgnji quh sh ahthrengh d` hohjti. @i dgthrnir sh hgtnhgah sng phrbunjni ah `d ahthrengdjnúg ah` rhspigsdk`h ah` onjchri i trdtdenhgti quh jirrhspigad jigoireh d `i hstdk`hjnai hg `d @hy Irlägnjd 48/4>>>, ah 4: ah anjnhekrh, ah Vrithjjnúg ah Adtis ah Jdräjthr Vhrsigd`. • Djjhsi d `d aijuehgtdjnúg aijuehgtdjnúg ah` Drjcnvi Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg Tunhghs cuknhshg snai pdrth hg `is prijhsis buanjnd`hs i shdg tntu`drhs ah ug ngthrîs `hlåtnei, ah jigoirenada jig `i anspuhsti hg h` drtåju`i ;:8 ah `d @hy Irlägnjd ?/4>38, ah 4 ah  bu`ni, ah` Viahr Buanjnd`, piaräg djjhahr d `d aijuehgtd aijuehgtdjnúg jnúg jigshrvdad hg `is Drjcnvis Buanjnd`hs ah Lhstnúg, ehandgth `ds oireds ah hxcnknjnúg, thstneigni i jhrtnonjdjnúg `hld`ehgth prhvnstd, sd`vi judgai thgld jdräjthr rhshrvdai. Jirrhspigah d` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ah`  buz ldai  buzlda i i trn trnkug kugd` d` rhs rhsphj phjtnv tnvi i odj odjn`n n`ntdr tdr d `is ngt ngthrh hrhsda sdais is h` djjhsi d `is aijuehgtis buanjnd`hs quh jigsthg hg sus drjcnvis i prijhadg ah îstis, hg `d oired y jig `is rhqunsntis hstdk`hjnais hg h` jdp. N ah` tåt. t åt. N ah` [hl`dehgti 4/;668 ah` JLVB, ah `is Dsphjtis Djjhsirnis ah `ds Djtudjnighs Buanjnd`hs. H` djjhsi pir h` pripni dohjtdai d sus adtis ah jdräjthr phrsigd` rhjilnais hg h` Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg sú`i piarä shr ahghldai hg `is supuhstis prhvnstis hg `d `hlns`djnúg vnlhgth. Zn h` djjhsi d aijuehgtis quh jigtuvnhrdg adtis ah jdräjthr phrsigd` ouhsh si`njntdai pir qunhg gi cuknhrd snai pdrth hg h` prijhanenhgti, sú`i shrä jigjhanai judgai h` prijhanenhgti cuknhrd jigj`unai y hxj`usnvdehgth hg `is supuhstis prhvnstis pir h` drt. 44.; ah `d @I 48/4>>>, ah 4: ah anjnhekrh, ah Vrithjjnúg ah Adtis ah Jdräjthr Vhrsigd`, i judgai h` ngthrhsdai cuknhrd prhstdai su jigshgtnenhgti d anjci djjhsi. ;83   hantirnd`    }         jhp Drjcnvi y Aijuehgtdjnúg Buanjnd` Hg tiai jdsi, ah djuhrai jig `i anspuhsti hg h` drtåju`i 8<.4.j) ah `d @hy 4?/4>38, ah ;8 ah bugni, ah` Vdtrneigni Cnstúrnji Hspdôi`, `is aijuehgtis quh puhadg dohjtdr d `d shlurnada ah `ds phrsigds, d su cigir, d `d ngtnenada ah su vnad prnvdad y oden`ndr y d su pripnd nedlhg, gi piaräg shr pòk`njdehgth jigsu`tdais sng quh ehanh jigshgtnenhgti hxprhsi ah `is dohjtdais i cdstd quh cdyd trdgsjurrnai ug p`dzi ah ;8 dôis ahsah su euhrth, sn su ohjcd hs jigijnad i, hg itri jdsi, ah 86 dôis d pdrtnr ah `d ohjcd ah `is aijuehgtis. j. Drjcnvis Buanjnd`hs Qhrrntirnd`hs • Hxnsthgjnd y jigthgnai Hg jdad jieugnada dutúgied hxnstnrä jiei eågnei ug Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` ahphganhgth ah` Vrhsnahgth ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd, qunhg piarä ah`hldr `d jiephthgjnd hg h` Vrhsnahgth ah `d Duanhgjnd Vrivngjnd` i Buhz Ahjdgi ah` pdrtnai buanjnd` aigah rdanquh. • Irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnú jigshrvdjnúg g ah`  Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd, shrä h` hgjdrldai ah `d irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnúg ah` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd`, pdrd juyd ougjnúg jigtdrä jig `d dsnsthgjnd ah` phrsigd` quh sh ahthrengh d` hohjti. Nepirtdgth Hg `is anstngtis Drjcnvis Buanjnd`hs Qhrrntirnd`hs sh irahgdrä `d aijuehgtdjnúg rhentnad pir `is rhspigsdk`hs ah `is Drjcnvis Buanjnd`hs ah Lhstnúg jieprhganais hg su äeknti, ah td` eiai quh phrentd su räpnad nahgtnonjdjnúg y rhjuphrdjnúg, ahknhgai phredghjhr hg dquî``is cdstd quh `d Bugtd ah Hxpurli rhsuh`vd su pisthrnir ahstngi. Hg dquh``ds jdpntd`hs ah privngjnd quh juhgthg jigbugtdehgth jig 46 i eäs buzldais ah prnehrd ngstdgjnd y ah ngstrujjnúg, y `ds ghjhsnadahs ah` shrvnjni dså `i djigshbhg, `is Drjcnvis Buanjnd`hs Qhrrntirnd`hs quh hg h``ds thgldg su shah hstdräg d jdrli ah `is @htrdais ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ah `d ;ª jdthliråd ahsnlgdais pir h` Engnsthrni ah Bustnjnd pdrd ahshephôdr hg hsth ahstngi su puhsti ah trdkdbi. Hg `is rhstdgths supuhstis, h` rhspigsdk`h ah` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` shrä h` Zhjrhtdrni ah Liknhrgi ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd i h` ah` úrldgi hg juyi tntu`dr h` Vrhsnahgth ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd cuknhrd ah`hldai `d jiephthgjnd sikrh h` drjcnvi. a. Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd` • Hxnsthgjnd y jigthgnai Hxnstnrä ug Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd` dasjrnti d `d Zd`d ah Liknhrgi ah` QZ, juyi äeknti sh jnrjugsjrnknrä d `d aijuehgtdjnúg buanjnd` ah` QZ, ah `d DG y ah `is rhstdgths úrldgis jig  burnsanjjnúg hg tiai h` thrrntirni gdjnigd`. Hg h` Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd` sh irahgdrä `d aijuehgtdjnúg rhentnad pir `is rhspigsdk`hs ah `is Drjcnvis Buanjnd`hs ah Lhstnúg jieprhganais hg su äeknti, ah td` eiai quh phrentd hantirnd`    }         jhp ;8> Vrijhanenhgtis Vrijhanenhg tis Buanjnd`hs. D) Gireds Jieughs d tiais `is Vrijhanenhgtis Jnvn`hs. Qhed ;1 su räpnad nahgtnonjdjnúg y rhjuphrdjnúg, ahknhgai phredghjhr hg dquî``is cdstd quh prijhad su rhensnúg d `d Bugtd ah Hxpurli. • Irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnúg jigshrvdjnúg ah` Drjcnvi Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd` Jhgtrd` H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd hsphjnd`ehgth ahsnlgdai pir h` Engnsthrni ah Bustnjnd shrä h` hgjdrldai ah `d irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnúg ah` Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd`, pdrd `i jud` jigtdrä, hg su jdsi, jig `d dsnsthgjnd y dshsirdenhgti ah` phrsigd` tîjgnji quh sh ahthrengh d` hohjti. Hg ahohjti ah giekrdenhgti ah @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd, h` rhspigsdk`h ah` Drjcnvi  Buanjnd` Jhgtrd` shrä h` Zhjrhtdrni ah Liknhrgi ah` QZ. h. Djjhsi d `d aijuehgtdjnúg ah` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` i Jhgtrd` @d aijuehgtdjnúg jigshrvdad hg `is Drjcnvis Buanjnd`hs Qhrrntirnd`hs y hg h` Jhgtrd` hstdrä hg tiai eiehgti d anspisnjnúg ah` úrldgi buanjnd` d` quh phrthghzjd. H` úrldgi buanjnd` ah aigah prijhad h` aijuehgti, ehandgth si`njntua ah su @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd, piarä rhquhrnr ah` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` i Jhgtrd` quh `h shd odjn`ntdai su irnlngd`, ugd jipnd i jhrtnonjdjnúg hxphanad pir h` rhspigsdk`h ah` drjcnvi, dså jiei jud`qunhr ngoiredjnúg quh jigsnahrh ghjhsdrnd. Zn sh odjn`ntdshg irnlngd`hs ah aijuehgtis, îstis cdkräg ah shr rhhgvndais d` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` i Jhgtrd` hg judgti ahsdpdrhzjd `d jdusd quh eitnvú `d phtnjnúg. Ah jigoirenada jig `i anspuhsti hg h` drt. ;:8 ah `d @IVB, qunhghs cuknhrdg snai pdrth hg `is prijhsis  buanjnd`hs i shdg tntu`drhs ah ug ngthrîs `hlåtnei piaräg djjhahr d `is aijuehgtis buanjnd`hs quh sh hgjuhgtrhg hg h` Drjcnvi Qhrrntirnd` i Jhgtrd` ehandgth si`njntua d` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah  Bustnjnd rhspigsdk`h ah` drjcnvi ah quh sh trdth, qunhg odjn`ntdrä d `is ngthrhsdais h` djjhsi d `is aijuehgtis buanjnd`hs quh jigsthg hg sus drjcnvis, `d oired y jig `is rhqunsntis hstdk`hjnais hg h` jdp. N ah` tåt. N ah` [hl`dehgti 4/;668 ah` JLVB, ah `is dsphjtis djjhsirnis ah `ds djtudjnighs buanjnd`hs. Hg h` jdsi ah quh h` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ahghldsh h` djjhsi d `is aijuehgtis, h` djuhrai ahghldtirni shrä rhvnsdk`h pir h` buhz i prhsnahgth ah` úrldgi buanjnd` d` quh jirrhspigad `d aijuehgtdjnúg, ah djuhrai jig `i prhvhgnai hg h` dpdrtdai thrjhri ah` drt. 1 ah` [hl`dehgti 4/;668 ah` JLVB, ah `is dsphjtis djjhsirnis ah `ds djtudjnighs buanjnd`hs. Drt. 1.: ah` [hl`dehgti 4/;668 ah` JLVB ‐h` djuhrai ahghldtirni ah` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd shrä rhvnsdk`h pir h` Buhz i Vrhsnahgth d phtnjnúg ah` ngthrhsdai, quh `i ahkhrä si`njntdr hg h` p`dzi ah trhs aåds ahsah `d jirrhspiganhgth gitnonjdjnúg. gitnonjdjnúg. Zn, trdgsjurrnais ais aåds ahsah `d si`njntua, gi cuknhrh rhjdåai djuhrai hxprhsi ah` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah  Bustnjnd, gn sh cuknhrh hxphanai hxphanai h` thstneigni thstneigni i jhrtnonjdjnúg jhrtnonjdjnúg si`njntdais, si`njntdais, gn rhd`nzdad rhd`nzdad tdepiji `d hxcnknjnúg ah quh sh trdth, sh hgthgahrä quh `d phtnjnúg cd snai ahghldad y, hg su jigshjuhgjnd, h` ngthrhsdai piarä hbhrjntdr dgth h` Buhz i Vrhsnahgth h` ahrhjci ah rhvnsnúg ehgjnigdai dgthrnirehgth. dgthrnirehgth. Jigtrd h` djuhrai ah` Buhz i Vrhsnahgth sh piaräg ngthrpighr `is rhjursis hstdk`hjnais hg h` [hl`dehgti gòehri 4/;666, 4/;666, ah ;? ah bu`ni, ah `is úrldgis ah Liknhrgi ah Qrnkugd`hs―. Zn `d si`njntua yd vngnhsh dutirnzdad pir h` úrldgi buanjnd` d` quh jirrhspigah `d aijuehgtdjnúg drjcnvdad, h` hgjdrldai ah` Drjcnvi Qhrrntirnd` i Jhgtrd` sh `nentdrä d odjn`ntdr `d hxcnknjnúg ah quh sh trdth i d `d hgtrhld ah` thstneigni i ah `d jhrtnonjdjnúg dutirnzdad. Hg tiai jdsi, h` djjhsi d `d aijuehgtdjnúg hstdrä subhti d `ds snlunhgths rhl`ds2 ;?6   hantirnd`    }         jhp Drjcnvi y Aijuehgtdjnúg Buanjnd` - H` djjhsi pir h` pripni dohjtdai d sus adtis ah jdräjthr phrsigd` rhjilnais hg h` Drjcnvi sú`i piarä piarä shr ahghldai hg `is supuhstis prhvnstis hg `d `hlns`djnúg vnlhgth. - Zn h` djjhsi d aijuehgtis quh jigtuvnhrdg adtis ah jdräjthr phrsigd` ouhsh si`njntdai pir qunhg gi cuknhrd snai pdrth hg h` prijhanenhgti, sú`i shrä jigjhanai judgai h` prijhanenhgti cuknhrd jigj`unai y hxj`usnvdehgth hg `is supuhstis prhvnstis pir h` drtåju`i 44.; ah `d @I 48/4>>>, ah 4: ah anjnhekrh, ah Vrithjjnúg ah Adtis ah Jdräjthr Vhrsigd`, i judgai h` ngthrhsdai cuknhrd prhstdai su jigshgtnenhgti d anjci djjhsi. Drt. 44.; ah `d @hy Irlägnjd 48/4>>>, ah 4: ah anjnhekrh, ah Vrithjjnúg ah Adtis ah Jdräjthr Vhrsigd`2 ‐H` jigshgtnenhgti hxnlnai ]...U gi shrä prhjnsi2 - Judgai `d jhsnúg hstä dutirnzdad hg ugd `hy. - Judgai sh trdth ah adtis adtis rhjilnais rhjilnais ah ouhgths djjhsnk`hs d` pòk`nji. pòk`nji. - Judgai h` trdtdenhgti trdtdenhgti rhspigad d `d `nkrh y `hlåtned `hlåtned djhptdjnúg djhptdjnúg ah ugd rh`djnúg rh`djnúg buråanjd juyi juyi ahsdrri``i, juep`nenhgti juep`nenhgti y jigtri` nep`nquh ghjhsdrndehgth `d jighxnúg ah anjci trdtdenhgti jig onjchris ah thrjhris. Hg hsth jdsi `d jieugnjdj jieugnjdjnúg núg sú`i shrä `hlåtned hg judgti sh `nenth d `d ongd`nada quh `d bustnonquh. - Judgai `d jieugnjdjnú jieugnjdjnúg g quh ahkd hohjtudrsh hohjtudrsh thgld pir pir ahstngdtdrni d` Ahohgsir ah` ah` Vuhk`i, h` Engnsthrni Onsjd` i `is Buhjhs i Qrnkugd`hs i h` Qrnkugd` ah Juhgtds, hg h` hbhrjnjni ah `ds ougjnighs quh tnhgh dtrnkunads. Qdepiji shrä prhjnsi h` jigshgtnenhgti judgai `d jieugnjdjnúg jieugnjdjnúg thgld jiei ahstngdtdrni d ngstntujnighs dutigúenjds jig ougjnighs dgä`ilds d` Ahohgsir ah` Vuhk`i i d` Qrnkugd` ah Juhgtds. - Judgai `d jhsnúg jhsnúg sh priauzjd priauzjd hgtrh Daengnstrdjnighs Daengnstrdjnighs pòk`njds pòk`njds y thgld pir ikbhti h` trdtdenhgti pisthrnir ah `is adtis jig onghs cnstúrnjis, hstdaåstnjis i jnhgtåonjis jnhgtåonjis.. - Judgai `d jhsnúg ah adtis adtis ah jdräjthr phrsigd` phrsigd` rh`dtnvis d `d sd`ua sd`ua shd ghjhsdrnd pdrd pdrd si`ujnigdr ugd urlhgjnd quh rhqunhrd djjhahr d ug onjchri i pdrd rhd`nzdr `is hstuanis hpnaheni`úlnjis hg `is tîrengis hstdk`hjnais hg `d `hlns`djnúg sikrh sdgnada hstdtd` i dutigúenjd―. ;. OI[EDZ AH [HENZNÚG AH AIJXEHGQDJNÚ AIJXEHGQDJNÚG G [email protected] ^ [[email protected] [email protected] @d rhensnúg ah `is aijuehgtis quh sh cd``hg hg ug Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg d` jirrhspiganhgth Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` i d` Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd` sh oired`nzdrä phrnúanjdehgth, jiei eågnei jig jdräjthr dgud`, hg ougjnúg ah` vi`uehg ah lhstnúg ah jdad drjcnvi, h nrä djiepdôdad ghjhsdrndehgth ah ugd rh`djnúg ah `is prijhanenhgtis i djtudjnighs buanjnd`hs hg `is quh sh ngthlrdg, jig drrhl`i d ug eiah`i ugnoireh y ik`nldtirni dprikdai pir `d Daengnstrdjnúg pòk`njd jiephthgth. @d rh`djnúg sh rhentnrä ehandgth `is prilrdeds y dp`njdjnighs ngoireätnjds hxnsthgths, y ahkhrä jigshrvdr jdad @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd jipnd ah dquî``d, jig hxprhsnúg ah `d ohjcd ah hgvåi d` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` i Jhgtrd` y djrhantdjnúg ah su rhjhpjnúg. @d rh`djnúg jieprhgahrä `d titd`nada ah `is prijhanenhgtis i djtudjnighs prijhsd`hs quh sh rhenthg, y cdrä rhohrhgjnd jiei eågnei d` prijhsi i djtudjnúg buanjnd` d` quh jirrhspigahg, h` irahg burnsanjjnigd` hg quh sh cuknhshg sustdgjndai, `d gdturd`hzd ah` prijhsi i djtudjnúg prijhsd`, su gòehri y dôi, `ds pdrths ngthrvngnhgths, ugd sujngtd rhohrhgjnd d su ikbhti y ohjcd hg quh sh priaubi `d threngdjnúg i pdrd`nzdjnúg ah `ds djtudjnighs prijhsd`hs. hantirnd`    }         jhp ;?4 Vrijhanenhgtis Vrijhanenhg tis Buanjnd`hs. D) Gireds Jieughs d tiais `is Vrijhanenhgtis Jnvn`hs. Qhed ;1 I[AHG  BXZ/4>;?/;66? Tunhghs thgldg dtrnkunad `d irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnúg ah `is Drjcnvis Buanjnd`hs Qhrrntirnd`hs y Jhgtrd` trdtdräg `d aijuehgtdjnúg buanjnd` rhentnad d îstis pdrd h` juep`nenhgti ah `i hstdk`hjnai hg `ds `hyhs y hg h` [hd` Ahjrhti >: ah @hy 43/;644, ah 8 ah bu`ni, rhlu`daird ah` usi ;?;   hantirnd`    }         jhp Drjcnvi y Aijuehgtdjnúg Buanjnd` ah `ds thjgi`ilåds ah `d ngoiredjnúg y `d jieugnjdjnúg hg `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd, quh hstdk`hjh quh tiais `is aijuehgtis utn`nzdais hg `ds djtudjnighs buanjnd`hs puhahg d`edjhgdrsh pir ehanis h`hjtrúgnjis. @is Drjcnvis Buanjnd`hs ah Lhstnúg, Qhrrntirnd`hs y Jhgtrd` shräg lhstnigdais ehandgth prilrdeds y dp`njdjnighs ngoireätnjds, jiepdtnk`hs jig `is yd hxnsthgths hg buzldais y trnkugd`hs, dadptdais d `ds ougjnighs y jiehtnais ah jdad ugi, juyi ougjnigdenhgti h`hjtrúgnji shrä rhlu`dai ehandgth [hd` Ahjrhti. @is aijuehgtis h`hjtrúgnjis quh jigthgldg djtis prijhsd`hs quh dohjthg d ahrhjcis i ngthrhshs ah `is pdrtnju`drhs ahkhräg jigshrvdrsh hg sipirths ah hstd gdturd`hzd, yd shd hg h` ensei oiredti d pdrtnr ah` quh sh irnlngú h` aijuehgti i hg itri jud`qunhrd quh dshlurh `d nahgtnada h ngthlrnada ah `d ngoiredjnúg ghjhsdrnd pdrd rhpriaujnr`i. Zh dshlurdrä hg tiai jdsi `d pisn kn`nada ah trds`dadr `is adtis d itris oiredtis y sipirths quh ldrdgtnjhg h` djjhsi ahsah anohrhgths dp`njdjnighs. @is ehanis i sipirths hg quh sh d`edjhghg aijuehgtis ahkhräg jigtdr jig ehanads ah shlurnada quh ldrdgtnjhg `d ngthlrnada, duthgtnjnada, jigonahgjnd`nada, jd`nada, prithjjnúg y jigshrvdjnúg ah `is aijuehgtis d`edjhgdais y dbustdrsh d `is rhquhrnenhgtis quh ldrdgtnjhg `d jiepdtnkn`nada h ngthriphrdkn`nada ah `is snstheds ngoireätnjis. Hg pdrtnju`dr, dshlurdräg `d nahgtnonjdjnúg ah `is usudrnis y h` jigtri` ah djjhsis, h` juep`nenhgti ah `ds ldrdgtåds prhvnstds hg `d `hlns`djnúg ah prithjjnúg ah adtis, dså jiei `i prhvnsti hg `is drts. ;:1 y ;:8 ah `d @IVB, y hg `ds `hyhs prijhsd`hs. Zng phrbunjni ah `i anspuhsti hg `d @hy Irlägnjd 48/4>>>, ah 4: ah anjnhekrh, ah Vrithjjnúg ah Adtis ah jdräjthr phrsigd`, h` JLVB rhlu`drä rhl`dehgtdrndehgth `d rhutn`nzdjnúg ah shgthgjnds y itrds rhsi`ujnighs buanjnd`hs pir ehanis anlntd`hs ah rhohrhgjnd i rhhgvåi ah ngoiredjnúg, shd i gi jig onghs jiehrjnd`hs, pir pdrth ah phrsigds oåsnjds i buråanjds pdrd odjn`ntdr h` djjhsi d `ds enseds ah thrjhrds phrsigds. 1. Dthgjnúg Drt. ;:8 @IVB2 ‐@is ngthrhsdais thgaräg djjhsi d `is `nkris, drjcnvis y rhlnstris  buanjnd`hs  buanjnd` hs quh gi thgldg thgldg jdräjthr rhshrvdai, ehandgth `ds oireds ah hxcnknjnúg, thstneigni i jhrtnonjdjnúg quh hstd k`hzjd `d @hy― @DZ BXGQDZ AH HSVX[LI AH @D AIJXEHGQDJNÚG AIJXEHGQDJ NÚG [email protected] 1.4 Jigjhpti @ds Bugtds ah Hxpurli sig dquh``is úrldgis ji`hlndais ah gdturd`hzd daengnstrdtnvd quh tnhghg pir ongd`nada ahthrengdr, pir juhgtd ah` úrldgi rhspigsdk`h ah` rhsphjtnvi r hsphjtnvi Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg, `d hxj`usnúg i h`nengdjnúg ah `is hxphanhgths prijhsd`hs i lukhrgdtnvis ah` Vdtrneigni Aijuehgtd` i, hg jdsi jigtrdrni, `d trdgsohrhgjnd ah `is enseis d `d Daengnstrdjnúg jiephthgth hg edthrnd ah pdtrneigni cnstúrnji. hantirnd`    }         jhp ;?: Vrijhanenhgtis Vrijhanenhg tis Buanjnd`hs. D) Gireds Jieughs d tiais `is Vrijhanenhgtis Jnvn`hs. Qhed ;1 1.; Jigstntujnúg, shah y jiepisnjnúg D. [hl`d Lhghrd` Zh jigstntunrä ugd Bugtd ah Hxpurli hg jdad jieugnada dutúgied quh hbhrjhrä sus jiephthgjnds hg tiai h` äeknti thrrntirnd` ah jdad ugd ah îstds. @ds Bugtds ah Hxpurli dasjrntds d` Engnsthrni ah Bustnjnd d trdvîs ah `d Zhjrhtdråd ah Hstdai ah Bustnjnd thgaräg su shah aigah rdanquh `d prhsnahgjnd ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd y hstdräg prhsnanads pir ug edlnstrdai ahsnlgdai pir h` Vrhsnahgth ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd, jig viti anrnehgth ah `is hepdths, h ngthlrdads pir `is snlunhgths vijd`hs2 d) Xg Onsjd`, ahsnlgdai pir h` Onsjd` Bhoh ah` Qrnkugd` Zuphrnir Zuphrnir ah Bustnjnd  k) H` Lhrhgth Qhrrntirnd` ah` Engnsthrni ah Bustnjnd. Judgai hg h` äeknti thrrntirnd` ah `d jieugnada dutúgied ah quh sh trdth hxnstdg vdrnds Lhrhgjnds Qhrrntirnd`hs, shrä vijd` h` tntu`dr ah `d Lhrhgjnd quh rdanquh hg `d shah ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd. j) Xg tîjgnji suphrnir hsphjnd`nstd hg drjcnvis, ahsnlgdai pir `d Daengnstrdjnúg Daengnstrdjnúg jiephthgth hg edthrnd ah pdtrneigni cnstúrnji. a) Xg tntu`dai suphrnir ah Daengnstrdjnúg d quh quh cdjh rhohrhgjnd `d anspisnjnúg danjnigd` aîjned. h) H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd Bustnjnd hsphjnd`ehgth ahsnlgdai pir h` Engnsthrni Engnsthrni ah Bustnjnd ah hgtrh dquh``is quh thgldg ahstngi hg h` pdrtnai buanjnd` aigah rdanquh `d Bugtd ah Hxpurli rhd`nzdrä `ds ougjnighs ah @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd. Judgai `ds jnrjugstdgjnds ah trdkdbi dså `i phrentdg, `i shrä h` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd rhspigsdk`h ah` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` ah `d privngjnd aigah rdanquh r danquh `d shah ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd. @ds Jieugnadahs Dutúgieds quh thgldg trdgsohrnads `ds jiephthgjnds hg edthrnd ah privnsnúg ah ehanis edthrnd`hs y hjigúenjis pdrd h` ougjnigdenhgti ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ahthrengdräg `d shah y jiepisnjnúg ah `d Bugtd ah Hxpurli, quh hstdrä prhsnanad pir ug edlnstrdai h ngthlrdad, hg tiai jdsi, pir ug enhekri ah `d jdrrhrd onsjd`, ug @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd y ug tîjgnji suphrnir hsphjnd`nstd hg drjcnvis, ahsnlgdai pir `d Daengnstrdjnúg jiephthgth hg edt hrnd ah pdtrneigni cnstúrnji. K. Qrnkugd` Zuprhei y Duanhgjnd Gdjnigd` Vdrd h` Qrnku`d Zuprhei, `d Duanhgjnd Gdjnigd` y rhstdgths úrldgis buanjnd`hs jig burnsanjjnúg hg tiai h` thrrntirni gdjnigd` sh jigstntunrä ugd Bugtd ah Hxpurli, dasjrntd d` Engnsthrni ah Bustnjnd, quh hstdrä prhsnanad pir ug edlnstrdai ahsnlgdai pir h` Vrhsnahgth ah` Qrnkugd` Zuprhei, jig viti anrnehgth ah `is hepdths, h ngthlrdad pir `is snlunhgths vijd`hs2 d) Xg enhekri ah `d `d jdrrhrd onsjd`, ahsnlgdai pir h` Onsjd` Lhghrd` ah` Hstdai.  k) H` Lhrhgth Qhrrntirnd` ah úrldgis jhgtrd`hs ah` ah` Engnsthrni ah Bustnjnd. j) Xg tîjgnji suphrnir hsphjnd`nstd hg drjcnvis, ahsnlgdai pir `d Daengnstrdjnúg Daengnstrdjnúg jiephthgth hg edthrnd ah pdtrneigni cnstúrnji. a) Xg tntu`dai Zuphrnir Hsphjnd`nstd hg Drjcnvis y Aijuehgtdjnúg ah `d Daengnstrdjnúg Daengnstrdjnúg Lhghrd` ah` Hstdai. h) H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd hsphjnd`ehgth ahsnlgdai ahsnlgdai pir h` Engnsthrni ah Bustnjnd shrä h` hgjdrldai ah `d irahgdjnúg, justiand y jigshrvdjnúg ah` Drjcnvi Buanjnd` Jhgtrd`, rhd`nzdrä `ds ougjnighs ah @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd. Hg su ahohjti, `ds ahshephôdrä h` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ahsnlgdai pir h` Vrhsnahgth ah` Qrnkugd` Zuprhei ah hgtrh `is quh tuvnhrdg ahstngi hg hsth úrldgi buanjnd`. ;?1   hantirnd`    }         jhp Drjcnvi y Aijuehgtdjnúg Buanjnd` J. Jnuadahs ah Jhutd y Eh`n``d Eh`n``d Hg jdad ugd ah `ds Jnuadahs ah Jhutd y Eh`n``d hxnstnrä ug drjcnvi quh juep`nrä `ds ougjnighs prhvnstds pdrd h` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd`. Zh jigstntunrä ugd Bugtd ah Hxpurli pdrd `d Jnuada ah Jhutd y itrd pdrd `d Jnuada ah Eh`n``d, dasjrntds d` Engnsthrni ah Bustnjnd, quh hstdräg prhsnanads pir ug edlnstrdai ah `d Zhjjnúg ?ª ah `d Duanhgjnd Vrivngjnd` ah Jäanz, hg h` jdsi ah Jhutd, y itri ah `d Zhjjnúg <ª ah `d Duanhgjnd Vrivngjnd` ah Eä`dld, hg h` jdsi ah Eh`n``d, ahsnlgdais pir `is prhsnahgths ah anjcds duanhgjnds privngjnd`hs. @is vijd`hs ah `ds Bugtds ah Hxpurli ah Jhutd y Eh`n``d shräg `is snlunhgths2 d) Xg enhekri ah `d jdrrhrd onsjd`, ahsnlgdai pir h` h` Onsjd` Bhoh ah` Qrnkugd` Zuphrnir ah Bustnjnd ah Dgad`ujåd.  k) H` Lhrhgth Qhrrntirnd` ah` Engnsthrni ah Bustnjnd hg Zhvn``d, pdrd `d Bugtd ah Hxpurli ah Jhutd, y h` ah Eä`dld, pdrd `d ah Eh`n``d. j) Xg tîjgnji suphrnir hsphjnd`nstd hg drjcnvis, ahsnlgdai pir `d Daengnstrdjnúg Daengnstrdjnúg jiephthgth hg edthrnd ah pdtrneigni cnstúrnji. a) Xg @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd, ahsnlgdai pir h` prhsnahgth ah `d Bugtd ah Hxpurli, quh rhd`nzdrä dsnensei `ds ougjnighs ah @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd. 1.: Ougjnigdenhgti H` rîlnehg buråanji ah `ds Bugtds ah Hxpurli sh dbustdrä d `ds gireds sikrh úrldgis ji`hlndais jigthgnads hg `d @hy 16/;648, ah 4 ah ijtukrh, ah [îlnehg Buråanji ah` Zhjtir Vòk`nji, sng phrbunjni ah `ds hsphjnd`nadahs prhvnstds hg h` [hd` Ahjrhti >::/;648, ah 4 ah ijtukrh, ah` Vrijhanenhgti Daengnstrdtnvi Jieòg ah `ds Daengnstrdjnighs Vòk`njds. Judgai pir jud`qunhr jnrjugstdgjnd gi ouhsh pisnk`h i gi rhsu`tdrd djigshbdk`h `d hgdbhgdjnúg y, hg tiai jdsi, judgai `is hxphanhgths i aijuehgtis buanjnd`hs y lukhrgdtnvis gi hstîg rhjilnais hg sipirth ah pdph` sh djiradrä su ahstrujjnúg. H. Ong ah `d våd daengnstrdtnvd @ds rhsi`ujnighs ah `d Bugtd ah Hxpurli quh djuhrahg `d trdgsohrhgjnd ah `is hxphanhgths buanjnd`hs d `d Daengnstrdjnúg jiephthgth, su hgdbhgdjnúg i su ahstrujjnúg shräg ikbhti ah puk`njdjnúg hg h` KIH i andrni ionjnd` ah `d jieugnada dutúgied shlòg h` äeknti thrrntirnd` ah `is úrldgis buanjnd`hs b uanjnd`hs ah `is quh prijhadg. Qiads `ds rhsi`ujnighs ah `d Bugtd ah Hxpurli pigaräg ong d `d våd daengnstrdtnvd. O. Djtds y Jhrtnonjdjnighs Jhrtnonjdjnighs ah `d Bugtd ah Hxpurli H` djtd ah `is djuhrais daiptdais sh dprikdrä hg `d ensed i hg `d snlunhgth shsnúg, jigvijdad hxprhsdehgth d td` ong hg h` p`dzi ah 4 ehs. H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ah `d Bugtd rhentnrä d jdad buzldai i trnkugd` jhrtnonjdjnúg djrhantdtnvd ah` djuhrai daiptdai jig rhsphjti d `is hxphanhgths buanjnd`hs jigthgnais hantirnd`    }         jhp Qieh gitd Drt. 36 @hy :>/;648, ah 4 ah ijtukrh, ah` Vrijhanenhgti Daengnstrdtnvi Jieòg ah `ds Daengnstrdjnighs Daengnstrdjn ighs Vòk`njds2 ‐4. Zd`vi anspisnjnúg hxprhsd hg jigtrdrni, `is ngoirehs shräg odju`tdtnvis y gi vngju`dgths. ;. @is ngoirehs shräg hentnais d trdvîs ah ehanis h`hjtrúgnjis y ah djuhrai jig `is rhqunsntis quh shôd`d h` drtåju`i ;? hg h` p`dzi ah anhz aåds, sd`vi quh ugd anspisnjnúg i h` juep`nenhgti ah` rhsti ah `is p`dzis ah` prijhanenhgti phrentd i hxnbd itri p`dzi edyir i ehgir. :. Ah gi hentnrsh h` ngoireh hg h` p`dzi shôd`dai, y sng phrbunjni ah `d rhspigsdkn`nada hg quh ngjurrd h` rhspigsdk`h ah `d aheird, sh piaräg prishlunr `ds djtudjnighs sd`vi judgai sh trdth ah ug ngoireh prhjhptnvi, hg juyi jdsi sh piarä susphgahr h` trdgsjursi ah` p`dzi eäxnei `hld` pdrd rhsi`vhr h` prijhanenhgti hg `is tîrengis hstdk`hjnais hg `d `htrd a) ah` dpdrtdai 4 ah` drtåju`i ;;. 1. Zn h` ngoireh ahknhrd shr hentnai pir ugd Daengnstrdjnúg Vòk`njd anstngtd ah `d quh trdentd h` prijhanenhgti hg irahg d hxprhsdr h` pugti ah vnstd jirrhspiganhgth d sus jiephthgjnds rhsphjtnvds, y trdgsjurrnhrd h` p`dzi sng quh dquî` sh cuknhrd hentnai, sh piaräg prishlunr `ds djtudjnighs. H` ngoireh hentnai ouhrd ah p`dzi piarä gi shr thgnai hg juhgtd d` daiptdr `d jirrhspiganhgth rhsi`ujnúg.― ;?< Vrijhanenhgtis Vrijhanenhg tis Buanjnd`hs. D) Gireds Jieughs d tiais `is Vrijhanenhgtis Jnvn`hs. Qhed ;1 hg `ds rh`djnighs h`hvdads pir îstis, pdrd quh pir h` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ah` úrldgi, jiei rhspigsdk`h ah` Drjcnvi Buanjnd` ah Lhstnúg, sh thgld jigstdgjnd aijuehgtdad ah` ahstngi ahongntnvi ah dquî``is. Nlud` jieugnjdjnúg, y d `is enseis onghs, anrnlnrä d` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd rhspigsdk`h ah` Drjcnvi Buanjnd` Qhrrntirnd` i Jhgtrd`, judgai prijhad. L. Hgdbhgdjnúg y Ahstrujjnúg ah `is Aijuehgtis d. Hgdbhgdjnúg @d Daengnstrdjnúg jiephthgth hg edthrnd ah privnsnúg ah ehanis edthrnd`hs y hjigúenjis pdrd h` ougjnigdenhgti ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd prijhahrä d `d hgdbhgdjnúg i d `d ahstrujjnúg ah `is hxphanhgths buanjnd`hs. Qieh gitd Drt. 4; @I 48/>>2 ‐@d rhd`nzdjnúg ah trdtdenhgtis pir juhgtd ah thrjhris ahkhrä hstdr rhlu`dad hg ug jigtrdti quh ahkhrä jigstdr pir hsjrnti i hg d`lugd itrd oired quh phrentd djrhantdr su jh`hkrdjnúg y jigthgnai, hstdk`hjnîgaish hxprhsdehgth quh h` hgjdrldai ah` trdtdenhgti ògnjdehgth trdtdrä `is adtis jigoireh d `ds ngstrujjnighs ah` rhspigsdk`h ah` trdtdenhgti, quh gi `is dp`njdrä i utn`nzdrä jig ong anstngti d` quh onlurh hg anjci jigtrdti, gn `is jieugnjdrä, gn snqunhrd pdrd su jigshrvdjnúg, d itrds phrsigds. Hg h` jigtrdti sh hstnpu`dräg, dsnensei, `ds ehanads ah shlurnada ...]ah ågai`h tîjgnjd y irldgnzdtnvds ghjhsdrnds quh ldrdgtnjhg `d shlurnada ah `is adtis ah jdräjthr phrsigd` y hvnthg su d`thrdjnúg, pîranad, trdtdenhgti i djjhsi gi dutirnzdaiU... quh h` hgjdrldai ah` trdtdenhgti hstä ik`nldai d nep`hehgtdr―. ;?3 @is hxphanhgths quh shdg ikbhti ah hgdbhgdjnúg, hg `is tîrengis prhvnstis hg `d @hy ah` Vdtrneigni ah` Hstdai i `hlns`djnúg dutigúenjd quh rhsu`th dp`njdk`h, ahkhräg shr ahstngdais pir h` daqunrhgth hxj`usnvdehgth d su trdtdenhgti pdrd pisthrnir rhutn`nzdjnúg jiei pdph` ah usi jieòg. @d hgdbhgdjnúg ahkhrä rho`hbdrsh hg ug jigtrdti hsjrnti quh jigthgld `is rhqunsntis prhvnstis hg h` drt. 4; ah `d @I 48/4>>>, ah 4: ah anjnhekrh, ah Vrithjjnúg ah Adtis ah Jdräjthr Vhrsigd`. Hg gnglòg jdsi piarä h` daqunrhgth anvu`ldr h` jigthgnai ah `is hxphanhgths buanjnd`hs gn, kdbi gnglugd jnrjugstdgjnd, phrentnr h` djjhsi ah thrjhris d h``is. @ds pricnknjnighs quh dgthjhahg ahkhräg shr hxprhsdehgth jigsnlgdads hg h` jigtrdti ah jieprd y vhgtd. k. Ahstrujjnúg @d ahstrujjnúg ah `is hxphanhgths buanjnd`hs y lukhrgdtnvis sh ``hvdrä d hohjti knhg ehandgth jigtrdti daengnstrdtnvi, knhg d trdvîs ah `d jh`hkrdjnúg ah ug jigvhgni ah ji`dkirdjnúg jig ugd Daengnstrdjnúg pòk`njd quh juhgth jig ngstd`djnighs dahjudads d td` ong. H` p`nhli ah j`äusu`ds daengnstrdtnvds pdrtnju`drhs i h` jigvhgni jigthgaräg `ds pricnknjnighs (ah anvu`ldr h` jigthgnai ah `is hxphanhgths buanjnd`hs gn, kdbi gnglugd jnrjugstdgjnd, phrentnr h` djjhsi ah thrjhris d h``is). C. Qrds`dai ah `is aijuehgtis Xgd vhz quh sh cdyd oired`nzdai `d trdgsohrhgjnd aijuehgtd` d `d Daengnstrdjnúg jiephthgth hg edthrnd ah pdtrneigni cnstúrnji, h` jigtrdti ah jieprd y vhgtd, h` jigvhgni ah ji`dkirdjnúg   hantirnd`    }         jhp Drjcnvi y Aijuehgtdjnúg Buanjnd` jig itrd Daengnstrdjnúg pòk`njd i h` jigtrdti daengnstrdtnvi, sh rhentnrä jipnd ah îstis d` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ah `d Bugtd ah Hxpurli. H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ah `d Bugtd hxphanrä jhrtnonjdjnúg djrhantdtnvd ah su ikbhti y ah `d phrsigd oåsnjd i buråanjd quh shd pdrth hg h` ghlijni buråanji y `d rhentnrä d` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd rhspigsdk`h ah` drjcnvi aigah rdanquhg `is hxphanhgths buanjnd`hs y lukhrgdtnvis, d` ikbhti ah piahr dutirnzdr `d hgtrhld ah îstis, prhvni `hvdgtdenhgti ah djtd, ah `d jud` quhadrä jigstdgjnd hg hsth drjcnvi y hg h` ah lhstnúg, ah gi jingjnanr dekis. H` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd rhspigsdk`h ah` drjcnvi gi dutirnzdrä h` trds`dai ah dquh``is hxphanhgths buanjnd`hs y lukhrgdtnvis rhsphjti ah `is jud`hs gi sh cuknhshg juep`nai `is rhqunsntis hxnlnais dgthrnirehgth y quh h` @htrdai ah `d Daengnstrdjnúg ah Bustnjnd ah `d Bugtd cdyd rhentnai jhrtnonjdjnúg djrhantdtnvd ah` djuhrai daiptdai. hantirnd`    }         jhp ;?>