Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Star Ng Pasko Satb

abs

   EMBED


Share

Transcript

Star ng Pasko SATB Arrangement: JeViLa Robert G. Labayen  = 90 Soprano Alto Tenor Bass   44   44   44   4      4                                        Kung ka i A. T.                                     ay mas nag ni ning B. pi na ka ma di  5 S. lan                          Ga a no man  ning Marcus and Amber Davis                     lim ang ma nga ta la                                     ABS-CBN Christmas Station ID 2009 ka ka pal ang u lap sa li kod ni to                                                 9 S. ay A.  may li wa nag hon Ang li wa nag na             i to'y   Ooh............. Ooh.............   B.                                            13 S. ang A. ba wat pu song bu kas sa i nit Ooh............ T. B. 2 hat may si nag     T. na sa 'ting la ABS-CBN Christmas Station ID 2009 ng ma nga ya    Aah.............      kap mag hi cresc.    Aah................ cresc. cresc. hi                                                     17 S. lom A. ang la hat ng su            gat  T.  B.                                       22 S. kaw A. T. B.     Sa la mat             Ang nag sin                                              di ni tong i                                               sa li wa nag Mo, law mu ling mag ka ka ABS-CBN Christmas Station ID 2009 wa lang i ba     ku lay ang Pas                             kun di                      ko i     Sa la mat 3                     27 S. sa A. T. B.                                        li wa nag Mo,                                       32 S. A. T. sa ma di lim na da an B. 4 mu ling mag ka ka   To Coda            ku                   Pag ka ka pit bi lay ang Pas  ko                        Ta yo ang i law                                        Du ma an      sig ABS-CBN Christmas Station ID 2009 la long hig pi tan man                                                                                                                   36 S. sa ma la kas na a A. T. B. lon 40 S. A. T. ang pag a B. sa la hat ta yo'y D.S. al Coda                   ma ka ka a   Da hil i kaw Bro   ka hit ka ni nu man ABS-CBN Christmas Station ID 2009   ko        Ki   kis lap                 Da hil i kaw Bro 5                                                                     45 S. Da hil A. i kaw Bro Ang Star ng Pas ko  Sa la T. B. mat sa li wa nag                                                   49 S. A. Mo, T. B. 6 mu ling mag ka ka ku lay ang Pas ko ABS-CBN Christmas Station ID 2009 Sa la mat sa li wa nag                                                      53 S. Ang nag sin A. Mo, T. B. mu ling mag ka ka                                                58 S. kun di A. T. B. i ku lay ang Pas                      kaw ko                                             di ni tong i                                                     Sa la mat sa li wa nag Mo, ABS-CBN Christmas Station ID 2009 mu ling mag ka ka law wa lang                 i ba ku lay ang Pas     7 S.                          63   ko A.    T.    B.               68 S. sa A. T. B. 8          Ang nag sin                                              di         li wa nag Mo, ni tong i         law wa lang                           mu ling mag ka ka ku i ba                      kun di             lay ABS-CBN Christmas Station ID 2009 ang Pas                            i kaw     Sa la mat           ko Da hil ko i k aw Bro                                                                                             72 S. Da hil i kaw Bro A. T. Da hil i kaw Bro Ang Star ng Pas ko Dooh.......... B. 77 S. A. T. B. ABS-CBN Christmas Station ID 2009 9